Informace o zpracování osobních údajů
– Sportovní třída

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“)

Souhlasím, aby v souvislosti s účastí mé dcery/mého syna v přijímacím řízení (talentové zkoušky) do sportovní třídy Základní školy Praha 3, Jeseniova ul. 2400/96, které spoluorganizuje Sportovní klub ZŠ Jeseniova, z.s. (dále jen „Správci“),

tito zpracovávali na základě níže upřesněného oprávněného zájmu tyto údaje o mé dceři/mém synovi:

 1. jméno a příjmení,
 2. rodné číslo,
 3. adresu místa pobytu,
 4. adresu školy, kde má dcera/můj syn plní povinnou školní docházku,
 5. známky z českého jazyka a matematiky v pololetí školního roku,
 6. současné sportovní aktivity,
 7. informaci o docházení mého dítěte do pedagogicko-psychologické poradny (k dětskému psychologovi),
 8. výsledky talentových zkoušek,

a dále tyto moje osobní údaje jako zákonného zástupce:

 1. telefonní číslo,
 2. e-mail.

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení přijímacího řízení (talentových zkoušek) a s tím souvisejícími činnostmi.

Jsem informován, že na základě oprávněného zájmu Správců budou osobní údaje pro účel vedení přijímacího řízení zpracovávány a uchovávány jen do skončení přijímacího řízení, dále pak jen v nezbytně nutném rozsahu pro následné úkony (např. jméno a příjmení dítěte, telefon a e-mail zákonných zástupců dítěte pro informování o úvodní schůzce přijatých žáků atd.).

Souhlasím s tím, že Správci předávají výše uvedené osobní údaje dalším zpracovatelům, a to pouze v nezbytném rozsahu a pouze osobám, které svůj nárok prokáží oprávněním stanoveným školským nebo zvláštním zákonem.

Prohlašuji, že jsem si text tohoto souhlasu pečlivě přečetl/přečetla, obsahu rozumím a souhlasím s ním.

Informace o právech

Jsem srozuměn/srozuměna se svým právem:

 • mít přístup ke svým Osobním údajům (dle čl. 15 Nařízení),
 • požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení),
 • na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 Nařízení,
 • na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení,
 • na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení,
 • odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení,
 • podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení.

Prohlašuji, že jsem si tento text pečlivě přečetl/přečetla, obsahu rozumím a souhlasím s ním.